UBND Phường
THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang đến ngày 30/9/2020
 

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại

Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang đến ngày 30/9/2020

 

 

          Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

           Căn cứ Danh mục Thủ tục hành chính cấp xã được đăng tải trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương.

   UBND xã Hồng Quang thông báo Danh mục Thủ tục hành chính áp dụng tại UBND xã đến ngày 30/9/2020  gồm 11 lĩnh vực, trong đó có 109 thủ tục hành chính. (có danh mục kèm theo).

Vậy UBND xã thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện Thanh Miện;

- TT. Đảng ủy - TT. HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND;

- Cán bộ, công chức chuyên môn;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hồng Quang

(Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO

 

Thủ tục Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

 

Thủ tục Xét tặng giấy khen cho gia đình văn hóa

 

Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội

 

Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TB&XH

 

Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

Xác nhận HGĐ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng BHYT”

 

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

 

 

Lĩnh vực hộ tịch

 

Đăng ký khai sinh

 

Đăng ký kết hôn

 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

Đăng ký khai tử

 

Đăng ký giám hộ

 

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

Đăng ký lại khai sinh

 

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

Đăng ký lại kết hôn

 

Đăng ký lại khai tử

 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

Đăng ký khai sinh lưu động

 

Đăng ký kết hôn lưu động

 

Đăng ký khai tử lưu động

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

Lĩnh vực chứng thực

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

Chứng thực Di chúc

 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

Lĩnh vực: Nuôi con nuôi

 

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở

 

Thủ tục bầu hòa giải viên

 

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

 

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước

 

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

IV

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG

 

 

Lĩnh vực: Đất đai

 

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

Thủ tục kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

V

LĨNH VỰC THANH TRA, KHIẾU NẠI TỐ CÁO

 

 

Lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng

 

Kê khai tài sản, thu nhập

 

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

Thực hiện việc giải trình

 

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

Thực hiện việc giải trình

 

 

Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp xã

 

Thủ tục tiếp công dân

 

VI

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

 

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

VII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo đề nghị của tổ chức cá nhân đề nghị thành lập

 

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

VIII

LĨNH VỰC NỘI VỤ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

 

Lĩnh vực: Quản lý tôn giáo

 

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

IX

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Đường bộ, đường thủy nội địa)

 

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

 

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

 

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

 

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện

 

X

LĨNH VỰC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP, VIỆC LÀM

 

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

 

Thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

 

Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

 

XI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

Thủ tục quyết định điều chuyển tài sản công

 

Thủ tục quyết định bán tài sản công

 

 

 


 
Các bài liên quan
Sửa đổi lối làm việc ở thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Thành phố Hải Dương tưng bừng đón Xuân (19/08/2014)
TP Hải Dương tổng kết phong trào thi đua yêu nước (19/08/2014)
Thành phố Hải Dương về đêm (19/08/2014)
Thành phố Hải Dương có 14.000 trẻ em được tiêm vắc xin sởi miễn phí (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay11 
 Hôm qua8
 Tuần này58 
 Tất cả193258 
IP: 18.205.56.183